Knysna - Fri Nov 28 2014Low  01:19   14:02Hi      07:59   20:14Sunrise    05:09    Sunset    19:22Moonrise  11:05  Moonset   -
Knysna - Sat Nov 29 2014Low  02:17   15:22Hi      09:11   21:29Sunrise    05:09    Sunset    19:23Moonrise  12:10   Moonset   00:20
Knysna - Sun Nov 30 2014Low  03:35   17:05Hi      10:40   23:06Sunrise    05:09    Sunset    19:24Moonrise  13:14   Moonset   01:00
Knysna - Mon Dec 01 2014Low  05:22   18:25Hi      11:59Sunrise    05:09    Sunset    19:25Moonrise  14:18   Moonset   01:38
Knysna - Tue Dec 02 2014Low  06:39   19:21Hi      00:30   12:59Sunrise    05:09    Sunset    19:25Moonrise  15:22   Moonset   02:16
Knysna - Wed Dec 03 2014Low  07:33   20:07Hi      01:31   13:50Sunrise    05:09    Sunset    19:26Moonrise  16:25   Moonset   02:56
Knysna - Thu Dec 04 2014Low  08:18   20:48Hi      02:21   14:35Sunrise    05:09    Sunset    19:27Moonrise  17:27   Moonset   03:38